Myron Fagan - ILUMINÁTI A RADA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY (1.časť)

25. ledna 2010 v 13:13 |  NWO, Illuminati, Bilderberg


ILUMINÁTI A RADA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY


Myron Fagan
Otázka, jak a proč je Organizace spojených národů základnou velkého spiknutí usilujicího o zničeni svrchovanosti Spojených států a zotročení amerického lidu skrze jednosvětovou diktaturu OSN, je pro velkou většinu amerických lidí naprosto neznámým tajemstvím. Důvod této nevědomosti o děsivém nebezpečí pro naši zemi a celý svobodný svět je jednoduchý. Vedoucí osobnosti, které stojí za tímto velkým spiknutím, mají pod absolutní kontrolou všechny naše masové sdělovací prostředky, zejména televizi, rozhlas, tisk a Hollywood. Všichni víme, že Ministerstvo zahraničí, Pentagon a Bílý Dům drze prohlásily, že mají právo a moc přinutit tisk, aby nám řekl nikoli pravdu, ale to, čemu chtějí, abychom věřili. Uchvátili moc na příkaz svých pánů, kteří stojí za tímto velkým spiknutím, a jejich cílem je vyprat lidem mozky, aby pod falešnou záminkou míru přijali přeměnu Spojených států na zotročenou jednotku jednosvětové vlády Organizace spojených národů.

Nejprve si uvědomte, že tzv. policejní akce OSN v Koreji, bojovaná Spojenými státy, a v níž bylo zabito a zmrzačeno 150.000 našich synů, byla součástí tohoto plánu, stejně jako Kongresem nevyhlášená válka ve Vietnamu, stejně jako spiknutí proti Rhodesii a Jižní Africe. Pro všechny Američany, všechny americké matky chlapců, kteří zemřeli v Koreji a nyní umírají ve Vietnamu, je však životně důležitou věcí vědět, že naši tzv. vedoucí ve Washingtonu, které jsme si zvolili, aby bránili náš národ a naši ústavu, jsou zrádci, za nimiž je poměrně malá skupina lidí, jejichž jediným cílem je zotročení celého lidstva v jejich satanském spiknutí jednosvětové vlády.

Nyní, abych vám poskytl jasný obrázek tohoto satanského plánu, se vrátím na začátek - do poloviny 18. století a budu jmenovat muže, kteří dali do pohybu tento plán, a potom vás povedu do současnosti, abych vám ukázal současný stav tohoto plánu. Nyní v zájmu lepšího porozumění dovolte mi objasnit význam výrazu "on je liberál". Nepřítel, tj. jendosvětové spiknuti, se chopil slova "liberál" k zakrytí své činnosti. Být liberálem zní tak nevinně a tak lidumilně. Ujistěte se, zda člověk, který si říká liberál, nebo je označován jako liberál, není ve skutečnosti "rudý".
Tedy tento satanský plán byl uveden v život v 60. letech 18. století a začal svou existenci pod jménem "Ilumináti". Tito Ilumináti byli organizováni jistým panem Weishauptem, rozeným Židem, který konvertoval na katolictví, stal se knězem a pak na výzvu tehdy nově organizovaného domu Rothschildů, odpadl a organizoval Ilumináty. Rothschildové přirozeně financovali tuto činnost a každá válka od té doby, počínaje francouzskou revolucí, byla podporována Ilumináty operujícími pod různými jmény a maskami. Říkám, pod různými jmény a maskami, protože poté, co byli Ilumináti odhaleni a stali se nechvalně známými, Weishaupt a jeho společníci působili pod různými jinými jmény. Ve Spojených státech, hned po 1. světové válce, založili Radu pro zahraniční vztahy (Council on Foreign Relations), běžně nazývanou CFR, a tato CFR je ve skutečnosti Ilumináty ve Spojených státech. Vedoucí činitelé, kteří řídili původní spiklence - Ilumináty, aby tento fakt zakryli, si změnili svá původní rodná jména na jména americky znějící. Například pravým jménem Dillonů, Clarence a Douglas Dillon (jeden z nich je sekretářem státní pokladny), je Laposky. K tomuto tématu se vrátím později.

Podobné zřízení Iluminátů je v Anglii; operuje tam pod jménem Britský ústav mezinárodních záležitostí (British Institute of International Affairs). Podobné tajné organizace Iluminátu jsou také ve Francii, v Německu a jiných státech, kde působí pod různými jmény, a všechny tyto organizace, včetně CFR, založily podpůrné organizace nebo krycí organizace, které infiltrovaly do různých oblastí národní politiky. Ale vždy byla a je činnost těchto organizací řízena a kontrolována mezinárodními bankéři, kteří zase byli a jsou kontrolováni Rothschildy.
Jedna větev rodiny Rothschildů financovala Napoleona; druhá větev Rothschildů financovala Británii, Německo a další národy v napoleonských válkách.

Bezprostředně po napoleonských válkách Ilumináti usoudili, že všechny národy jsou tak zbídačené a vyčerpané válkami, že rádi přijmou každé řešení. A tak Rothschildovi poskoci uspořádali kongres ve Vídni a na tomto shromáždění se pokusili vytvořit první Ligu národů, jejich první pokus o nastolení jednosvětové vlády, založený na teorii, že všechny korunované hlavy evropských vlád jsou tak hluboce zadlužené, že budou dobrovolně nebo nedobrovolně sloužit jako jejich loutky. Ale ruský car v tom cítil zápach spiknutí a tento návrh rázně odmítl. Rozlícený Nathan Rothschild, tehdejší hlava dynastie, zvolal, že jednoho dne on nebo jeho potomci zničí cara a jeho celou rodinu. A jeho potomci tuto hrozbu uskutečnili v roce 1917. V tomto bodě je dobré si uvědomit, že Ilumináti nebyli vytvořeni proto, aby fungovali na krátkodobém základě. Všechny druhy běžných spiklenců jdou do konspirace s očekáváním, že svého cíle dosáhnou během svého života. Ale to nebyl případ Iluminátů. Pravda, doufali, že svého cíle dosáhnou během svého života, ale podle parafráze "Divadlo musí pokračovat," Ilumináti operují na velmi dlouhodobé bázi. Ať to třeba trvá desítky nebo dokonce stovky let, zasvětili své potomky, aby udržovali var v hrnci, dokud nadějí konspirace nebude dosaženo.

Nyní se vraťme ke zrodu Iluminátů. Adam Weishaupt byl jezuity vychovávaný profesor církevního práva, který vyučoval na univerzitě v Engelstocku, odpadl od křesťanství a propůjčil se k luciferskému spiknutí. V roce 1770 profesionální půjčovatelé peněz z nedávno zorganizovaného domu Rothschildů jej pověřili revizí a modernizací věky starých protokolů sionismu, které byly od počátku určeny k tomu, aby Satanově synagoze, jak ji nazval Ježíš Kristus, poskytly konečnou nadvládu nad světem, aby mohli luciferskou ideologii uvalit na to, co zbude po finální sociální katastrofě, s použitím satanského despotismu. Weishaupt svůj úkol dokončil 1. května 1776. Nyní víte, proč 1. Máj je dodnes velkým dnem pro všechny komunistické národy. Toho dne Weishaupt dokončil svůj plán, oficiálně zorganizoval Ilumináty a tento plán začal uskutečňovat. Jeho plán vyžadoval zničení všech existujících vlád a náboženství. Cíle mělo být dosaženo rozdělením mas lidí, které Weishaupt nazýval "gojímy" nebo lidský dobytek, do opozičních táborů, do stále se zvyšujícího počtu politických, sociálních, ekonomických a dalších skupin - tedy do podmínek, jaké máme v naší zemi dnes. Znepřátelené strany byly potom vyzbrojeny a poštvány proti sobě, aby postupně zničily národní vlády a náboženské instituce. Opakuji, mělo být dosaženo přesně stejných podmínek, v jakých se svět nalézá dnes.

V tomto bodě mi dovolte, abych zdůraznil hlavní rys plánů Iluminátů. Když bude jejich plán na ovládnutí světa, Protokoly sionských mudrců, objeven a odhalen světu, potom "očistí" všechny Židy před tváří celého světa, aby od sebe odvrátili podezření. Pokud si myslíte, že toto tvrzení je přitažené za vlasy, potom si uvědomte, že dovolili Hitlerovi, jenž byl sám liberálním socialistou, kterého financoval zkorumpovaný Kennedy, Warburgové a Rothschildové, spálit 600.000 Židů.
Nyní si řekněme, proč konspirátoři zvolili slovo "Ilumináti" pro svou satanskou organizaci. Sám Weishaupt řekl, že toto slovo je odvozeno od slova Lucifer a znamená "nositel světla". Použil lži, že jeho cílem je nastolit jednosvětovou vládu, aby bylo umožněno těm, kteří k tomu mají duševní schopnosti, zabránit v budoucnu všem válkám. Zkrátka, použil slov "mír na zemi" jako návnady stejně, jako bylo této fráze použito konspirátory v roce 1945 k vnucení Organizace spojených národů USA. Weishaupt rekrutoval nějakých 2000 placených, opakuji, že z peněz Rothschildů, následovníků. Mezi nimi byli nejinteligentnější lidé na poli umění, školství, vědy, financí a průmyslu. Potom založil lóže Velkého Orientu, zednářské lóže, které byly jejich tajnými ústředími. A opět opakuji, že ve všem jednal na příkaz domu Rothschildů. Hlavní body Weishauptova operačního plánu byly, aby Ilumináti dělali následující věci, které jim měly pomoci k dosažení jejich cíle:


* Používat peněžního a sexuálního uplácení, aby získali kontrolu nad lidmi na vysokých místech v různých úrovních všech vlád a na dalších vlivných postech. Jakmile vlivné osoby upadnou do lží, podvodů a svodů Iluminátů, budou moci být drženi v otroctví používáním politického a jiných forem vydírání, hrozeb finančního zruinování, veřejného odhalení, nebo dokonce pomocí hrozeb smrtí dotyčných a členů jejich milovaných rodin.
Uvědomujete si, kolik současných nejvyšších úředníků v naší nynější vládě ve Washingtonu je tímto způsobem kontrolováno CFR? Uvědomujete si kolik homosexuálů na našem Ministerstvu zahraničí, v Pentagonu, ve všech federálních agenturách a dokonce v Bílém Domě je řízeno tímto způsobem?


* Ilumináti a fakulty vysokých škol a univerzit měly vychovávat studenty z dobrých rodin s internacionalistickými sklony, nadané mimořádnými duševními schopnostmi, k internacionalismu. Takovéto školení mělo být podporováno udílením stipendií těm, kteří byli Ilumináty vybráni.
To vám dává dobrou představu o tom, co znamená "Rhodesovo stipendium". To znamená indoktrinaci k přijetí myšlenky, že jedině jednosvětová vláda může učinit konec neustále se opakujícím válkám a svárům.

Jedním z nejvýznačnějších Rhodesových stipendistů v naší zemi je senátor William J. Fulbright (český význam jména je "úplně jasný"), někdy nazývaný jako half-bright (polojasný). Celý záznam jeho předvolebního projevu vyjadřuje myšlenky Iluminátů. Všichni takoví stipendisté jsou přesvědčováni a posléze nabudou přesvědčení, že lidé se zvláštním talentem a duševními schopnostmi mají právo vládnout méně obdařeným na základě domněnky, že masy nevědí, co je pro ně nejlepší po materiální, duševní a duchovní stránce. Kromě Rhodesova a dalších stipendií dnes existují tři speciální školy Iluminátů - Gordonstown ve Skotsku, Salem v Německu a Annavrighta v Řecku. Tyto tři školy jsou nejznámější, ale existují další školy tohoto typu. Princ Filip, manžel britské královny Alžběty, byl vzděláván na Gordonstownu na popud lorda Louise Mountbattena, jeho strýce a Rothschildova příbuzného, který se stal admirálem britské flotily po skončení II. světové války.


* Všichni vlivní lidé, chycení do pasti Iluminátů plus studenti, kteří byli speciálně vzděláváni a školeni, byli použiti jako agenti a umístěni do zákulisí všech vlád jako experti a specialisté, aby sloužili jako poradci vrcholným vládním činitelům a ovlivňovali politiky tak, aby sloužili tajným plánům Iluminátů na zavedení jednosvětové vlády a destrukci národních vlád a náboženství, přestože byli zvoleni proto, aby sloužili svému lidu.
Víte, kolik takových lidí působí v naší vládě dnes? Rusk, McNamara, Hubert Humphrey, Fulbright, Keekle a tak dále a tak dále.


* Možná nejdůležitější směrnicí Weishauptova plánu bylo získat absolutní kontrolu nad tiskem, v té době jediného komunikačního média pro šíření informací veřejnosti, aby všechny zprávy a informace mohly být tendenčně upravovány, aby masy mohly být přesvědčovány, že jednosvětová vláda je jediným řešením mnoha našich různých problémů.

Víte, kdo vlastní a kontroluje naše masové sdělovací prostředky? Já vám to povím. Téměř všechny podíly na filmových studiích v Hollywoodu vlastní Lehmans; Kuhn, Loeb and Company; Goldman-Sachs a další mezinárodní bankéři. Všechny národní rozhlasové a televizní kanály v zemi jsou vlastněny a kontrolovány stejnými mezinárodními bankéři. To samé platí o každém řetězci metropolitních novin a časopisů, dále o tiskových agenturách, jako je Associated Press, United Press, International, atd. Údajní šéfové všech těchto médií jsou pouhou fasádou pro mezinárodní bankéře, kteří tvoří hierarchii CFR, dnešních Iluminátů v Americe.

Nyní již můžete pochopit, proč tiskový mluvčí Pentagonu, Sylvester, tak otevřeně prohlásil, že vláda má právo lidem lhát. Ve skutečnosti tím mínil, že naše vláda, kontrolovaná CFR, má moc nám lhát a že jí to americký lid, s vymytými mozky, uvěří.

Nyní se opět vraťme do prvních dnů Iluminátů. Protože Británie a Francie byly na konci 18. století dvě největší světové mocnosti, Weishaupt nařídil Iluminátům, aby podnítili koloniální války, včetně naší Revoluční války, za účelem oslabení britského impéria, a aby zorganizovali francouzskou revoluci, která začala v roce 1789. Avšak roku 1784, skutečným Božím skutkem, se bavorské vládě dostaly do rukou důkazy, které prokazovaly existenci Iluminátů, a tyto důkazy mohly zachránit Francii, kdyby jim francouzská vláda neodmítala uvěřit. Nyní si řekněme, jak k tomuto Božímu skutku došlo. V roce 1784 Weishaupt vydal příkazy k provedení francouzské revoluce. Německý spisovatel, jménem Zweig, je ztvárnil v knižní formě. Obsahovala celý příběh iluminátů a Weishauptovy plány. Kopie této knihy byla poslána Iluminátům ve Francii, jež vedl Robespierre, kterého Weishaupt pověřil rozdmýcháním francouzské revoluce. Kurýr byl zasažen a zabit bleskem, když jel na koni přes Rawleston, cestou z Frankfurtu do Paříže. Policie u něho našla podvratné dokumenty a odevzdala je příslušným úřadům. Po pečlivém prostudování tohoto plánu bavorská vláda nařídila policii, aby udělala razii u Weishauptových nově zorganizovaných lóží "Velkého Orientu" a v domech jejich nejvlivnějších členů. Všechny dodatečně objevené důkazy přesvědčily autority, že dokumenty jsou pravé kopie plánů spiknutí, v nichž Ilumináti plánovali použít války a revoluce k nastolení jednosvětové vlády, vedené Rothschildy, podobně, jak to v dnešní době plánuje Organizace spojených národů.

V roce 1785 bavorská vláda Ilumináty postavila mimo zákon a zavřela lóže Velkého Orientu. V roce 1786 zveřejnila všechny podrobnosti spiknutí. Český název této publikace je: "Původní spis o řádu a sektě Iluminátů." Kopie celého spiknutí byly poslány všem hlavám církví a států v Evropě. Ale moc Iluminátů, jež byla ve skutečnosti mocí Rothschildů, byla tak veliká, že toto varování bylo ignorováno. Nicméně, Ilumináti byli zdiskreditováni a proto odešli do podzemí.
Ve stejné době Weishaupt nařídil Iluminátům, aby infiltrovali do lóží "modrého zednářství" a založili své vlastní tajné společnosti uvnitř všech tajných společností. Pouze zednáři, kteří prokázali internacionální smýšlení, a ti, kteří prokázali, že odpadli od Boha, byli zasvěceni do řádu Iluminátů. Od té doby spiklenci navlékají plášť filantropie a humanismu, aby skryli svou revoluční a podvratnou činnost. Aby pronikl do zednářských lóží v Británii, Weishaupt pozval Johna Robisona do Evropy. Robison byl zednář vysokého stupně "skotského ritu". Byl profesorem přírodní filozofie na Edinburgské univerzitě a tajemníkem Královské společnosti v Edinburgu. Robison neuvěřil lži, že cílem Iluminátů je vytvořit benevolentní diktaturu, ale své pochybnosti skryl tak dobře, že byl poctěn Weishauptovou důvěrou, který mu svěřil revidovaný plán spiknutí pro studijní účely a k ukrytí do bezpečí. Přesto hlavy státu a církve ve Francii byly svedeny k ignorování varování, jichž se jim dostalo, takže revoluce ve Francii propukla v roce 1789, jak bylo Weishauptem naplánováno. Aby varoval vlády před jejich nebezpečím, Robison v roce 1798 vydal knihu s názvem: "Proof of Conspiracy to Destroy all Governments and Religions", ale jeho varování bylo ignorováno stejně, jako náš americký lid ignoruje všechna varování před Organizací spojených národů a Radou pro zahraniční vztahy (CFR).

To, co nyní řeknu, mnohé ohromí a velmi pravděpodobně urazí, až to uslyší, ale existují zdokumentované důkazy, že náš Thomas Jefferson a Alexander Hamilton byli Weishauptovými žáky. Jefferson byl jedním z nejrozhodnějších Weishauptových obhájců, když byl svou vládou postaven mimo zákon, a byl to Jefferson, kdo Iluminátům umožnil proniknout do nově zorganizovaných lóží skotského ritu v Nové Anglii. Zde je důkaz.

V roce 1789 John Robison varoval všechny zednářské vůdce v Americe, že Ilumináti pronikli do jejich lóží a 19. července 1789 David Papen, prezident Harvardské univerzity, uveřejnil stejné varování pro třídu absolventů a přednesl jim přednášku o tom, jak zbavit americkou politiku a náboženství vlivu iluminismu. John Quincy Adams, který organizoval zednářské lóže v Nové Anglii také varoval před Ilumináty. Napsal tři dopisy plukovníku Williamu L. Stoneovi, vrcholnému zednáři, v nichž odhalil, jak Jefferson použil zednářské lóže pro podvratné účely Iluminátů. Tyto tři dopisy jsou dodnes uloženy v knihovně na Whittenburg Square ve Philadelphii. Zkrátka, Jefferson, zakladatel Demokratické strany, byl členem Iluminátů. Katastrofální odmítnutí ruského cara na kongresu ve Vídni v žádném případě nezničilo spiknutí Iluminátů. Pouze je přinutilo přijmout novou strategii a uvědomit si, že myšlenka jednosvětové vlády byla pro tuto chvíli zmařena. Rothschildové usoudili, že pokud má plán zůstat živý, musí zvýšit svoji kontrolu nad peněžním systémem evropských národů.

Ještě předtím Rothschild rozšířil falešnou zprávu, že Napoleon zvítězil v bitvě u Waterloo, čímž způsobil obrovskou paniku na burze v Anglii. Cena všech akcií spadla dolů prakticky na nulu a Nathan Rothschild skoupil všechny akcie doslova za pár penny. To mu dalo prakticky úplnou kontrolu nad ekonomikou Británie a téměř celé Evropy. A tak hned po Kongresu ve Vídni Rothschild přinutil Británii založit novou "Bank of England", nad níž měl úplnou kontrolu stejně, jako později Jacob Schiff zkonstruoval "Zákon o federální rezervě", který poskytl Domu Rothschildů tajnou kontrolu ekonomiky Spojených států. Nyní na chvíli setrvejme u aktivit Iluminátů ve Spojených státech.

V roce 1826 jistý kapitán William Morgan usoudil, že jeho povinností je informovat všechny zednáře a širokou veřejnost o tom, co bylo plně prokázáno ohledně Iluminátů, jejich tajné plány, zamýšlené cíle, a odhalit totožnosti organizátorů spiknutí. Ilumináti nemeškali a Morgana soudili v nepřítomnosti a odsoudili ho za zradu. Rozkázali Richardu Howardovi, anglickému Iluminátovi, aby na zrádci vykonal rozsudek smrti. Morgan byl varován a pokusil se uprchnout do Kanady, ale Howard jej chytil blízko hranice, poblíž Niagara Gorge, abych byl přesný, kde ho zavraždil. Toto bylo ověřeno přísežným prohlášením v New Yorku, které učinil muž jménem Avery Allen, který tvrdil, že slyšel, jak Howard podává zprávu o této popravě na schůzce "rytířů templářů" v St. John's Hall v New Yorku. Také popisoval, jaká byla učiněna opatření pro poslání Howarda zpátky do Anglie. Allenovo přísežné prohlášení se nachází mezi archivními záznamy v New York City. Velmi málo zednářů a velmi malá část veřejnosti ví, že všeobecné odsouzení tohoto případu vraždy způsobilo, že zhruba polovina zednářů v severní jurisdikci Spojených států ze své organizace vystoupila. Kopie záznamů ze schůzek, konaných z důvodu diskusí o této záležitosti, dosud existují v bezpečných rukou a celé toto utajení dává tušit, jakou moc mají vůdci Iluminátů, když dokáží zabránit tomu, aby se takové hrozné události z dějin vyučovaly na našich školách.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Jana Filova Jana Filova | 11. května 2012 v 10:18 | Reagovat

JEDNOTKA

2 scientifical scientifical | Web | 20. června 2015 v 15:48 | Reagovat

online pujcky pohořelice O_O

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama