Skrytá pravda za světovým zadlužením (2.cast)

15. října 2010 v 3:40 | Richard Greaves |  FED, peňažné otroctvo
Více dluhu pro nás ostatní
• Lojzovy platby úroků a každá splátka úvěru bance nicméně znamená, že tyto "peníze" již neobíhají v ekonomice.
• Každá platba na přečerpaný účet snižuje ono přečerpání/úvěr. To funguje jako splátka bance a tyto "peníze" jsou pro ekonomiku ztracené .
• Musí se půjčit více peněz, aby se ekonomika udržela v chodu. Pokud si lidé nepůjčují nebo banky nepůjčují, nastane propad v množství peněz v oběhu, což bude mít za následek snížení nákupů a prodejů -  bude následovat recese, propad nebo celkové zhroucení, podle toho o jak velký nedostatek se jedná.
• Nárůst v bankami vytvořených úvěrech v průběhu let je další nezvratný důkaz, že banky vytvářejí "peníze" z ničeho - z 1,2 miliardy v roce 1948 až na 14 miliard v roce 1963 a 680 miliard v roce 1997…
• Dnešní objem bankovek a mincí v Británii má poté, když vezmeme v úvahu inflaci, podobnou kupní sílu jako v roce 1948 (1,1 miliardy), ale od té doby došlo k více než desetinásobnému reálnému nárůstu peněžní zásoby vytvořené z úvěrů stvořených bankami.
• To umožnilo ekonomice enormně expandovat a následkem toho se životní úroveň mnoha lidí podstatně zlepšila … ale stalo se tak na základě vypůjčených peněz! Co je úvěr pro banku je dluh pro všechny ostatní.
• Banky získávají stále větší díl naší půdy, domovů a dalších aktiv prostřednictvím zadlužování se jedinců, průmyslu, zemědělství, služeb i vlád - a to do té míry, že dnes efektivně vlastní nejen  Británii, ale celý svět.

ODEZVY PENĚŽNÍHO SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA DLUZÍCH

1) Zboží a služby jsou mnohem dražší…
Cena za vypůjčování si ze strany výrobců, přepravců, maloobchodníků atd., to vše musí být zahrnuto do ceny konečného výrobku.

2) Spotřebitelé mají mnohem méně peněz na útratu…
Jsou zatíženi náklady hypoték, dočasných úvěrů, kreditních karet, osobních půjček atd. Důsledkem 1) a 2) je…


3) přebytek zboží a služeb…
… protože populace jako celek si nemůže dovolit koupit všechno zboží a služby, které jsou vyrobeny. Toto zpětně vytváří…

4) tvrdou konkurenci…
Podniky se snaží snížit ceny a náklady, aby si urvaly část této omezené kupní síly v ekonomice, což dokazují:
(I) Mzdy držené dole, jak je jen možné.
(II) Ubývání pracovních míst.
(Oba tyto faktory ještě více redukují kupní sílu populace.)
(III) Maloobchodníci dovážejí levné produkty z ciziny, kde jsou mzdy mnohem nižší.
(IV) Výroba levnějšího zboží, které dlouho nevydrží.
(V) Nízká priorita ochrany životního prostředí.
(VI) Fúze a převzetí - společnosti se stávají většími a většími, hnané snahou najít nové trhy.
(VII) Velké společnosti přesouvají výrobu do chudších zemí, které mají levnější a neorganizovanou pracovní sílu a méně přísné bezpečnostní předpisy a ekologické zákony nebo…
(VIII) … dožadování se velkých vládních dotací a daňových pobídek, jako ceny za vybudování nové výroby nebo nepřesídlení firmy do zahraničí.

5) Stále rostoucí zadluženost.
• Když banka vytvoří peníze vytvořením půjčky, nevytvoří tím peníze potřebné pro její splacení.
• Banka půjčila Lojzovi 5000, ale požaduje zpět 5500. Lojza musí jít do světa obchodu a konkurovat a prodávat, aby dostal dalších 500 od svých zákazníků. Ty mohou přijít pouze z peněz již obíhajících v ekonomice - vytvořených z půjček, které si vzali další lidé - takže brzo někdo bude mít nedostatek peněz a bude si muset půjčit ještě více.
• Takže jediná cesta jak platit úroky je vzít si více půjček.
• Ačkoli několik jedinců a podniků může splatit své dluhy nebo z toho vyjít bez dalšího vypůjčování, lidé a podniky CELKOVĚ musí pokračovat ve vypůjčování. A STÁLE VÍCE A VÍCE, aby se do ekonomiky dodaly peníze, potřebné pro udržení úrokových splátek a celkového objemu dluhu.
• Současná úroveň britského dluhu ve výši 680 miliard liber znamená, že si každoročně půjčujeme kolem 60 miliard nových "peněz", čímž tyto peníze vzniknou, abychom mohli platit úroky.
• Ale lidé ani podniky si nemohou půjčovat do nekonečna - nebudou si to již moci dále dovolit, a postupně si přestanou půjčovat více peněz, čímž jim neumožní vzniknout. Když se to stane, dostane se ekonomika do poklesu. Systém tak obsahuje semena vlastního zničení.
• Když se bankám splácejí splátky a úroky, jsou to peníze vyjímané z oběhu. Pokud by to šlo do nekonečna, nakonec by v ekonomice, kde je peněžní zásoba velkou měrou vytvářená půjčkami atd. vytvořenými bankami, nebyly v oběhu téměř žádné "peníze" a tím ani žádná ekonomika.
• Za současného systému, pokud se má ekonomika udržet v chodu, peníze se musí půjčovat stále dokola. Bylo by možné jednoduše nechat obíhat stávající peněžní zásobu bez vytváření nových peněz, nebýt skutečnosti, že je potřeba dalších peněz, aby pokryly úrokové platby a také umožnily ekonomice růst.

6) Inflace
je zaručená, protože výrobci si stále musí půjčovat více, a cenu tohoto zvýšeného půjčování musí promítnout do ceny vyráběného zboží.
• Jak je možné, že se přepokládá, že se sníží inflace, když půjčovatelé peněz zvednou své ceny (t.j. zvýší úrokové sazby)?
• Nesníží se.
• Jen je tam zpoždění než zvedne ceny průmysl.
• Zpočátku je průmysl nucen držet nebo dokonce snižovat ceny a zisk klesá, nebo dokonce udržuje ztráty v zoufalé snaze prodat své zboží v ekonomice, kde jsou dostupné peníze pro spotřebu redukovány v důsledku vyšších úroků placených bankám.
• Inflace může být pod kontrolou nebo dokonce dočasně snížena, ale nakonec průmysl musí zvednout své ceny, aby pokryl tyto vyšší náklady.
• To se nejčastěji děje když úrokové sazby klesají, více lidí si půjčuje, a peněžní zásoba a spotřebitelské výdaje rostou. Inflace pak jde nahoru.
• Skutečnost, že úroveň vypůjčování/vytváření peněz, jak již bylo vysvětleno, musí stále stoupat (což přidává k celkovému břemenu úrokových plateb), garantuje, že inflace bude existovat tak dlouho, dokud máme ekonomiku založenou na rostoucím dluhovém břemenu.

DOPAD NA MEZINÁRODNÍ OBCHOD
• Nadbytečné zboží v národní ekonomice musí být nějak využito. Obvyklá cesta jak toho dosáhnout je zkusit ho exportovat! Je absurdní, že se každý národ vzhledem ke stejnému domácímu základnímu problému pokouší o totéž.
• To vytváří zuřivou konkurenci na světových trzích a masy téměř identického zboží zběsile křižují zeměkoulí hledajíce odbyt.
• Místo aby byl mezinárodní obchod založen na recipročních a vzájemně výhodných dohodách, kde národy navzájem uspokojují své jedinečné potřeby a přání, se celá věc stala nelítostným konkurenčním bojem ve snaze urvat podíl na trhu, aby bylo možno zůstat solventní v ekonomice založené na dluhu.
• Velké společnosti požadují neomezený přístup na každý národní trh - takzvaný "volný obchod".
• "Jednotný trh" Evropské unie, Severoamerická dohoda o volném obchodu a Světová obchodní organizace jsou nejlepšími příklady tahů prováděných ve snaze otevřít všechny národní trhy.

Vyvoz je dobrý pro národní ekonomiku
protože když se za vyvezené zboží dostane zaplaceno, přinese to peníze do vyvážející národní ekonomiky, aniž by se zadlužila.
• Peníze, kterými se za toto zboží platí, byly vypůjčeny v bankách dovážejícího národa.
• Tyto peníze jsou ztracené pro dovážející ekonomiky, ale dluh, který tyto peníze vytvořil, musí být dovozcem nadále splácen ze zbytku peněz obíhajících v dovážející ekonomice.
• Pokud se země může stát velkým čistým vývozcem, na určitou dobu bude její ekonomika vzkvétat se všemi těmi přicházejícími bezúročnými penězi - bude existovat obchodní přebytek.

Dovoz není tak dobrý pro národní ekonomiku
• Jestliže některé země tímto způsobem vytvářejí obchodní přebytky, musí být jiné čistými dovozci a vytvářet obchodní deficity.
• Nakonec si ti s velkými deficity nemohou nadále dovolit dovážet, protože z jejich ekonomik  je odčerpáno příliš mnoho peněz a zanechá to v nich za sebou úměrně rostoucí břemeno dluhu.

DLUH TŘETÍHO SVĚTA A MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND (MMF)
• MMF byl založen aby poskytoval mezinárodní rezervu peněz s cílem pomáhat zemím s velkými deficity.
• V praxi to však věci zhoršuje.
• Země s velkým deficitem je nucena vyhledat záchranu u MMF.
• ALE ta opět přijde ve formě půjčky, se splatným úrokem.
• Jako půjčky od komerční banky,  jsou i půjčky MMF penězi vytvořenými z ničeho, založenými na hotovostním rezervním poolu poskytovaném západními zeměmi, které se zadlužují aby je mohly poskytnout (viz státní dluh).
• Země s deficitem se tak ještě víc zadluží.
• Nicméně bude schopna nadále pokračovat v obchodování a  dovozu zboží z bohatších zemí.
• V důsledku toho plyne velká část takto vypůjčených peněz od MMF zpět do ekonomik bohatších západních zemí.
• Avšak povinnost splatit závazky včetně úroků zůstane na zadlužené zemi.
• Toto je pravda stojící za hrůzami dluhu třetího světa - nejchudší země si půjčují peníze aby podpořily růst peněžní zásoby bohatších zemí.
• Aby se zajistil příjem, z něhož jsou placeny úroky a očistila se obchodní bilance, jsou tyto nejchudší země nuceny exportovat cokoli mohou vyprodukovat. Využívají přitom každý možný zdroj - kácení lesů pro dřevo, dolování, vzdávají se nejlepší půdy aby mohly Západu dodávat luxusní potraviny, namísto aby vše využily pro místní potřebu.
• Dnes, pro země v Africe, centrální a Jižní Americe a jinde, nestačí příjmy z jejich exportů dokonce ani na splátky úroků z půjček od MMF (a ostatních půjček od západních bank).
• Částky zaplacené na úrocích v průběhu let už dalece převýšily objem původních půjček.
• Výsledkem je zoufalý nedostatek peněz v jejich ekonomikách - což má za následek snížení úrovně základních zdravotních a vzdělávacích programů, atd.
• V zemích s ohromným bohatstvím ve formě přírodních zdrojů panuje permanentní chudoba.
• Strukturální programy spojené s půjčkami od MMF obsahují podmínky, že přijímající země sníží nebo odstraní celní bariéry a "otevřou své trhy cizí konkurenci" - jinými slovy odeberou od jiné země přebytečné zboží, které nemůže prodat doma.

STÁTNÍ DLUH
Současný britský státní dluh činí 400 miliard liber - roční úrok za tento dluh je kolem 25 - 30 miliard liber. Vláda jej může splácet pouze tehdy, jestliže zdaní populaci jako celek, a tak platíme! Státní dluh vzrostl z 26 miliard v roce 1960 na 90 miliard v roce 1980.
• Vznikl tak, že si různé vlády si v průběhu let tyto peníze vypůjčily.
• Namísto aby je vytvářely samy a pouštěly je do ekonomiky ve formě plateb za veřejné služby a projekty sloužící k rozvoji ekonomiky a vytváření pracovních míst, nechají je za sebe vytvářet banky, které je pak půjčují na úrok.
• Vše to začalo v roce 1694, kdy král William potřeboval peníze na válku s Francií.
• Půjčil si od skupiny londýnských bankéřů a zlatníků 1,2 milionu liber.
• Odměnou za půjčku byli tito ustanoveni královskou výsadní listinou jako Bank of England, která se stala bankéřem vlády.
• Za tuto půjčku byl účtován 8% úrok a okamžitě byly zavedeny daně na celou škálu zboží, aby jej bylo z čeho zaplatit.
• Toto znamenalo vznik státního dluhu.
• Od té doby si vlády všude na světě půjčovaly peníze od soukromých bankovních kruhů a zdaňovaly populaci, aby mohly platit úroky.

Jak si půjčuje peníze vláda
• Když si vlády půjčují peníze vydávají na oplátku pokladniční poukázky nebo dluhopisy - jinak známé jako státní cenné papíry.
• Tyto jsou v podstatě  IOU's - sliby vlády splatit půjčku k danému datu a zaplatit za onu dobu úrok.
• Jsou nakupovány především bankami, ale také jedinci s volnými penězi, včetně těch velmi bohatých z bankovního bratrstva, a v posledních letech stále více penzijními a ostatními investičními fondy.
• Když jsou státní cenné papíry nakoupeny bankami, je to z jejich strany vytváření peněz škrtnutím pera, z ničeho.
• Banky vytvářejí peníze půjčované vládě z ničeho - jejich půjčením "do existence", stejným způsobem jako to činí ve vztahu k jednotlivcům a společnostem.
• Vláda  má nyní nové peníze ve formě půjček a může je vynaložit na veřejné služby, atd.
• Pokud by tyto peníze nevznikly uvedeným způsobem, důsledkem by byla mnohem nižší ekonomická aktivita.
• V tomto systému JE STÁTNÍ DLUH  ÚVĚR POSKYTNUTÝ VLÁDĚ A JAKO TAKOVÝ SE STÁVÁ ZÁSADNÍ SOUČÁSTÍ CELKOVÉ PENĚŽNÍ ZÁSOBY JAKÉHOKOLIV MODERNÍHO STÁTU.
• Vláda nám neustále říká, že není dostatek peněz na to či ono, protože ví, že náklady za vypůjčení si jakékoliv sumy musí být přeneseny na daňového poplatníka.
• Raději vyprodává státní aktiva, a tak se místo ní dostane k financování veřejných služeb soukromý sektor.

Válka
… znamená enormní zvýšení státního dluhu…
… a enormní zisky pro banky…
• Masivní vládní výpůjčky a tvorba peněz bankami jsou pro financování válečných programů potřebné.
• Stejní mezinárodní bankéři tajně financovali obě strany v obou světových válkách a mnoha jiných konfliktech před tím i potom.
• Po té co profitovaly z války, která zanechala národy s masivními dluhy a více závislé než kdy předtím, financují banky rekonstrukci.
• Bankéři dokonce pomohli vyvolat války. Požadování splátek půjček a neúměrně vysokých reparací po německé Výmarské republice velkou měrou vytvořilo podmínky pro vzestup Hitlera.
• Tento vzor byl dobře odzkoušen v polovině 19. století - v té době se mezinárodní bankéř a spekulant Nathan Rothschild mohl honosit osobním jměním ve výši 50 milionů liber.

Konstantní růst státního dluhu
• Stejným způsobem jako si v současném systému musí půjčovat stále více průmysl a jednotlivci, aby mohli platit úroky ze svých stávajících půjček, musí si stále více půjčovat i vlády, aby mohly platit úroky ze stávajících půjček.
• Navíc, když je splatná nějaká emise státních cenných papírů, vláda si jednoduše vypůjčí více vydáním nové.

Snižování státního dluhu
"Pokud vláda může vydávat dolarové dluhopisy, může právě tak snadno vydávat dolarové bankovky." Thomas Edison
• Vláda by mohla zastavit půjčování si peněz na úrok, a začít je vytvářet sama tím, že by je dodávala do ekonomiky prostřednictvím financování veřejných projektů a služeb, přičemž by zároveň vytvářela pracovní místa a stimulovala ekonomiku.
• Některé tak už v omezené míře činí - částka, kterou obdrží od bank, když jim prodává hotovost, je přidána k veřejným prostředkům a je k dispozici pro financování veřejných služeb a projektů.

POZNÁMKY NAKONEC
Snahy o nalezení vzorce jak přerozdělovat peníze zdaňováním bohatých, kteří tak platí za služby pro méně šťastné, vůbec neřeší problém celkového nedostatku peněz v ekonomice, zapříčiněný platbami úroků za peněžní zásobu založenou na dluhu - problém, kterého si musí být vědoma většina socialistů.
Světové ekonomiky jsou naše ekonomiky. My vytváříme skutečné bohatství pomocí našeho důvtipu, podnikání a tvrdé práce. Současný bankovní systém funguje jako mohutný vysavač tohoto bohatství a zároveň koncentruje moc a kontrolu v rukou velmi malé menšiny.
Peníze jsou prostředek usnadňující výměnu zboží a služeb. Není nic špatného na tom vytvářet je z ničeho, protože toto je jediná cesta jak poskytnout dostatečný objem prostředků ke směně. Množství, které je vytištěno nebo vytvořeno, přitom jen jednoduše musí být v souladu s objemem probíhající ekonomické aktivity. Co je špatně je to, že právo tak činit bylo předáno do soukromých rukou, které je vytvářejí jako půjčky pro soukromý zisk.
• Americký prezident Abraham Lincoln považoval za primární povinnost vlády poskytnout národu prostředek směny, aby se ekonomice umožnilo fungovat.

ZÁVĚREM….
• Nemůžeme konečně začlenit humanitární principy spravedlivé distribuce bohatství, které zkombinují základ socialismu s dynamickými výhodami volné kapitalistické ekonomiky, která je srdcem kapitalismu?
• Dokud je moc vytvářet peníze v soukromých rukou, které tak činí pro zisk a kontrolu, nemůžeme nikdy říct, že žijeme v demokracii.

POST SCRIPT
Jednotná měna Evropské unie dává právo řídit peněžní zásobu všech těch států, které se připojí, Evropské centrální bance. Maastrichtská smlouva (článek 107) zakazuje národním vládám a všem dalším institucím EU usilovat o ovlivnění bankéřů, kteří tvoří ECB. Toto poprvé staví tvůrce peněz zcela mimo jakoukoli formu demokratické kontroly a veškerou odpovědnost.
___________________________________________________________
Richard Greaves je členem skupiny peněžních reformátorů Bromsgrove Group a přispěvatelem "Prosperity" "The Old Stables" Cusop, Herefordshire, HR3 5RQ.
E-mail:
rgreaves@supanet.com Tel: 01497 821406.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Gori Gori | 11. listopadu 2010 v 6:28 | Reagovat

To je velký problem = jsme v háji

2 Joyce Joyce | E-mail | 8. října 2016 v 15:39 | Reagovat

Dobrý den pane / paní:
Získání úvěru legitimní byly vždy velkým problémem Chcete-li klienty
kteří mají finanční potřeby. Problematika úvěrů a zajištění jsou
něco, co klienti jsou vždy obavy o tom, kdy žádosti o úvěr
z legitimních věřitele. Ale Joyce Roland úvěr společnost provedla
že rozdíl v úvěrové průmyslu. Jsme schopni zajistit pro úvěr
z rozsahu $ 5,000.00 na $ 500,000.00
Naše služby zahrnují následující:
konsolidaci dluhu
druhá Hypoteční
Obchodní úvěry
osobní půjčky
mezinárodní půjčky
Žádné sociální zabezpečení a žádná kontrola úvěr, 100% Guarantee.All máte
udělat, je, dejte nám vědět, co přesně chcete, a my jistě, aby vaše
splněný sen. Joyce Roland Loan Company. říká ANO, když vaše banky říkají NE.
A konečně, financujeme v malém měřítku úvěr firma, zprostředkovatele, malé měřítko
Finanční instituce pro máme neomezenou kapitál. Pro další
Detaily jít o pořízení kontakt úvěru nám, laskavě odpovědět
ihned k této e-mailové adrese: joycerolandloancompany@gmail.com.
Děkuji

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama